Pengertian Agama Islam Dari Berbagai Sumber

Posted on

Pengertian Agama Islam Dari Berbagai Sumber

Pengertian Agama Islam –sudah tidak asing lagi bagi kalian dengan kata berikut ini, yaitu “Agama” dan “Islam“. Agama merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan bagi setiap manusia yang memeluknya. Terutama di negara Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang dianut dan diyakini, diantaranya yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Mayoritas dari penduduk Indonesia menganut agama Islam. Pengertian agama Islam akan dibahas secara lengkappada artikel kali ini.

Pengertian Islam

Islam berasal dari kata al-islām yang memiliki arti “berserah diri kepada Tuhan”. Maksudnya adalah agama yang mengimani dan mempercayai satu Tuhan, yakni Allah. Ada lebih dari seperempat miliar orang di seluruh dunia yang menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya. Karena itulah agama islam menjadi agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti “penyerahan”, atau penyerahan diri sepenuhnya kepadaTuhan (الله, Allāh). Muslim merupakan sebutan bagi pengikut ajaran Islam yang berarti “seorang yang tunduk kepada Allah”, atau lebih lengkapnya yaitu Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan.

Islam Secara Etimologi

Pengertian Islam menurut ilmu etimologi adalah berasal dari kata “islam” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata tersebut akhirnya terbentuklah suatu kata yaitu “aslama yuslimu islaman” yang juga memiliki arti menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Sedangkan muslim adalah orang yang telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, patuh, dan tunduk kepada Allah SWT.

Islam Secara Terminilogi

Menurut tertimologi, islam adalah suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya di wahyukan Allah kepada manusia melalui seorang rasul. Ajaran-ajaran yang di bawa oleh islam merupakan ajaran manusia mengenai berbagai segi dan kehidupan manusia.

Islam Secara Syar’i

Islam secara syar’i maksudnya makna islam berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW dan firman Allah. Dalil-dalil tentang islam sangat banyak sekali, di antaranya adalah sebagai berikut:

 1. Dari QS Ali Imran : 19, dijelaskan bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi disisi Allah adalah agama Islam.
 2. Bagi siapapun yang mencari, menyakini agama selain agama islam, maka di akhirat nanti akan termasuk sebagai orang yang rugi. (QS Ali Imran : 85)
 3. Dijelaskan, bahwa Allah SWT telah menyempurnakan agama yang diyakini dengan memberikan nikmat yang telah dicukupkan-Nya dan diridhoi-Nya, yaitu agama islam. (QS Al-Maidah : 3)
 4. Dijelaskan, Jika Allah sudah berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada orang yang menyakini-Nya, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. (QS Al-An’am : 125)

Pengertian Agama Islam Menurut Nabi dan Para Ulama

Di bawah ini akan dijelaskan tentang pengertian Agama Islam menurut Nabi Muhammad dan Sahabat.

 1. Nabi Muhammad SAW.
  Nabi Muhamad pernah menjawab pertanyaan Umar r.a, tentang apa itu Islam, dan beliau menjawab, bahwa Islam yaitu “bahwa kau mengakui tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhamad itu utusan Allah, dan kau mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan kau mengerjakan ibadah haji di Baitullah, jika kau sanggup melakukannya“.
 2. Umar bin Khatab
  Menjelaskan Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhamad SAW. Di dalam agama Islam terdapat tiga hal yakni: Akidah, Syariat dan Akhlak.
 3. Muhamad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tawaijiri
  Mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesakan-Nya dan melaksanakan syariat-syariat-Nya dengan penuh keikhlasan.
 4. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab
  Beliau mengatakan Islam ialah berserah diri kepada Allah SWT dengan cara mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan para pelakunya.

Pengertian Lain

 1. Mustafa Abdu R- Raziq: Agama (ad-din) peraturan- peraturan yang terdiri dari kepercayaan- kepercayaan dan pekerjaan- pekerjaan yang bertaat dengan keadaan suci, artinya yang membedakan mana yang halal dan haram yang dapat membawa dan mendorong ummat yang menganutnya untuk menjadi suatu ummat yang mempunyai suatu rohani yang kuat.
 2. Syaikh Mahmud Syaltut: Islam itu agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok- pokok serta peraturan- peraturannya kepada Nabi Muhammad saw., dan menugaskannya untik menyampaikan agama tersebut kepada seluruh ummat manusia dan mangajak mereka untuk memeluknya.
 3. Majelis ulama persatuan Islam: Ad- Dienu Wahyun Ilahiyyun munazzalun min ‘indi ‘l- Lahi ‘ala Rasuli- Hi liyuballighahu ‘n- Nasa, Agama ialah wahyu illahi yang diturunkan dari Allah kepada Rasul_Nya untuk disampaikan kepada segenap manusia.
 4. Mahmud Yunus: Agama itu dalam bahasa Arab ialah addin atau diannah, artinya balasan. Yaumiddin artinya adalah hari balasan, yaitu hari kemudian, hari akhirat, pada hari itu ada pengadilan yang seadil- adilnya yang mana hakikatnya ialah Tuhan Yang Maha Esa.
 5. Gaffar Ismail: Islam nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Berisi perlengkapan dari pelajaran- pelajaran meliputi (a) kepercayaan, (b) seremoni peribadatan, (c) tata tertib penghidupan pribadi, (d) tata tertib pergaualan hidup, (e) peraturan- peraturan Tuhan, (f) bangunan budi pekerti yang utama, dan menjelaskan rahasia penghidupan kaehidupan yang kedua (akhirat).
  Jadi, agama Islam adalah agama yang benar, yang mengajarkan segala sesuatunya dengan baik dan sempurna. Ajaran Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits.

Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang Pengertian Agama islam, semoga bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi semuanya. Terimakasih.

Baca juga: